Przychodnia weterynaryjna Med - Vet s.c.

Witamy na stronie przychodni
Danuty i Jacka Szydłowskich

Godziny przyjęć

poniedziałek - piątek 1000 - 1300 oraz 1500 - 1900

sobota 900 - 1400

telefon 12 648 95 00

Menu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ

,, MED – VET" s.c. DANUTA I JACEK SZYDŁOWSCY

31-828 KRAKÓW

 1. Przychodnia zajmuje się leczeniem zwierząt towarzyszących człowiekowi to znaczy psów, kotów, drobnych gryzoni i zajęczaków, żółwi lądowych i wodnych. Nie leczymy zwierząt gospodarskich, koni, ptaków, gadów (z wyjątkiem żółwi) ryb, stawonogów, naczelnych.
 2. Przychodnia świadczy swoje usługi w godzinach jej otwarcia to jest od poniedziałku do piątku: 10.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00 a w soboty 9.00 – 14.00 i jest to ogłoszone w materiałach reklamowych i informacyjnych przychodni.
 3. Miejscem działania przychodni jest jej siedziba przy ul. Stadionowej 1A w Krakowie.
 4. Dopuszcza się świadczenie usług przez przychodnię w innym czasie oraz miejscu po wcześniejszym tego uzgodnieniu.
 5. Przychodnia nie jest organizacją non profit, za swoje usługi pobieramy opłaty. Rozliczenie następuje gotówką, kartami płatniczymi lub przelewem bankowym niezwłocznie po wykonaniu usługi, inne formy i terminy zapłaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia. Klient obowiązany jest sprawdzić zgodność wydanej mu reszty gdyż po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane. Nie przyjmujemy zwrotów wcześniej wydanych leków i materiałów medycznych.
 6. W siedzibie przychodni oraz jej otoczeniu zainstalowane są urządzenia rejestrujące obraz.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi osób co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających a także zachowujących się agresywnie i obscenicznie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia agresywnego nad którym nie panuje jego właściciel, lub nie posiada ono kagańca i obroży.
 9. Leczenie stacjonarne zwierzęcia w naszej przychodni oraz większość zabiegów lekarsko weterynaryjnych wykonywanych na zwierzętach wymaga pisemnej zgody jego właściciela.
 10. Nie zajmujemy się pośrednictwem w kojarzeniu zwierząt, ich sprzedaży, adopcji. Nie uczestniczymy aktywnie w poszukiwaniach zwierząt.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia w przypadku gdy nie doprowadza go jego właściciel.
 12. Nie odpowiadamy za szkody materialne powstałe z winy klientów przychodni i zwierząt będących ich własnością. Nie odpowiadamy materialnie za mienie pozostawione przez klientów na terenie przychodni i jej parkingu.
 13. Na parkingu przychodni obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 14. W pomieszczeniach przychodni oraz na przylegającym do niej parkingu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 15. Przychodnia gromadzi i przetwarza do celów własnych dane osobowe jej klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa ich podania przez właściciela zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z naszych usług.
 16. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 17. W przychodni obowiązuje rejestracja wizyt w recepcji. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zarejestrowanych wizyt. Wyjątek stanowią pacjenci umówieni na godzinę i znajdujący się w stanie zagrożenia życia. O ostatecznej kolejności przyjmowania zawsze decyduje ordynujący lekarz weterynarii.